Aici găsiți formularul pe care familiile rănitilor în tragedia de la Club Colectiv trebuie să îl completeze pentru a obține ajutor din bugetul de stat.
În țară, formularul este distribuit către Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială și către cele județene.
În străinătate, după completare, familia îl dă la consulat sau ambasadă.
FORMULAR
Reguli pentru obținerea ajutorului financiar

  1. 1.      Cui se acordă ajutorul?

Ajutorul financiar se acordă însoțitorilor. Prin însoțitor se înțelege un membru al familiei rănitului sau rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie, care însoţeşte rănitul.
Răniții sunt persoanele grav afectate în tragicul eveniment  produs în clubul Colectiv din municipiul București, în data de 30 octombrie 2015, și care au fost transferate în vederea efectuării de tratamente de specialitate în clinici din străinătate, atât  din  statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, cât și în alte state sau aflate în tratament la unități sanitare din ţară.

  1. 2.      În ce cuantum se acordă ajutorul ?

Ajutorul de urgență se va plăti însoțitorului în cont bancar sau în numerar, după cum urmează:

  1. echivalentul în lei a sumei de 7500 euro prin care se asigură cheltuielile de transport și cheltuielile de cazare și masă pentru o perioadă inițială de 30 de zile;
  2. echivalentul în lei a câte 6000 euro pentru fiecare 30 de zile de însoțire a rănitului, peste perioada inițială de 30 de zile.

Ajutorul se acordă pentru un singur însoțitor al rănitului.
Nivelul prevăzut mai sus se calculează la cursul euro stabilit de Banca Națională a României în ziua anterioară celei în care însoțitorul solicită inițial ajutorul. Dacă din calcul rezultă o sumă fracționară aceasta se rotunjește la leu în favoarea însoțitorului.
Sumele de bani reprezintă:
–        costul transportului, în limita sumei de 1500 euro;
–        costul cheltuielilor de cazare și masă, în limita sumei de 200 euro/zi.

  1. 3.      Cum se acordă ajutorul/ procedura ?

A)    Pentru suma prevăzută pentru perioada iniţială de 30 de zile, prevăzută la pct. 3.1. (7.500 euro)
Ajutoarele se acordă la cererea însoţitorului.
Cererea, prevăzută în anexă, va fi însoţită de următoarele documente:
a)                   Copia actului de identitate al însoţitorului;
b)                  Copia actului în baza căruia s-a acordat transferul pentru tratamentul în străinătate.
Plata se face în maximum 5 zile de la depunerea cererii.
Cererea și documentele doveditoare prevăzute mai sus se depun și se înregistrează la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială locuiește însoțitorul.
Prin excepție, pentru însoțitorii care au domiciliul sau reședința stabilite în județele țării, dar care se află pe raza municipiului București pentru a oferi sprijinul lor răniților, cererea se poate depune  la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, care le vor transmite agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială domiciliază sau au reședința însoțitorii.
B)    Pentru suma prevăzută  peste perioada inițială de 30 de zile, prevăzută la 3.2. (6.000 euro)
Acordarea se face la solicitarea scrisă a  însoțitorului.
Solicitarea se depune la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale M.A.E. (MD/OC)
Solicitarea se face cu cel puțin 7 zile înainte de expirarea perioadei acoperite de suma acordată în etapa prevăzută la pct.1 sus-menţionat.
Solicitarea care se depune la Misiunile Diplomatice/Oficiile Consulare conţine:
a)      numele, prenumele și codul numeric personal ale persoanei care solicită ajutorul;
b)      adresa de domiciliu a persoanei care solicită ajutorul;
c)      numele și prenumele rănitului;
d)     numărul de zile suplimentare pentru care se solicită plata ajutorului de urgență.
Misiunile Diplomatice/Oficiile Consulare transmit solicitările în termen de 24 ore de la depunerea de către însoțitor, la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).
C)    Ajutoarele de urgenţă se acordă şi pentru însoțitorii care la data publicării în Monitorul Oficial al României a H.G. nr.925/ 2015 se află deja în străinătate împreună cu răniţii pe care îi însoţesc.
În această situaţie, cererea pentru acordarea sumei  prevăzută pentru perioada iniţială de 30 de zile, prevăzută la pct. 3.B.1. (7.500 euro), se depune la Misiunea Diplomatica/Oficiul Consular.
Cererile se transmit la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în termen de 24 ore de la primire, acesta urmând să le comunice  agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre în vederea plății ajutorului de urgență.

  1. 4.      Cine acordă ajutorul?

Ajutorul se acordă de MMFPSPV, prin Agenţia Naţională pentru Plăți și Inspecție Socială, (agenţii judeţene, respectiv a municipiului București).
M.A.E., prin Misiunile Diplomatice/Oficiile Consulare, nu plăteşte aceste ajutoare.

  1. 5.      Pe ce perioadă se acordă ajutorul?

Ajutorul se acordă pe perioada tratamentului în străinătate. Aceasta se notifică de către Ministerul Sănătății sau, după caz, Casa Națională de Asigurări de Sănătate la MMFPSPV.
Însoţitorii sau Misiunile Diplomatice/Oficiile Consulare nu au obligaţii în acest sens.
În situația în care numărul de zile pentru care s-a efectuat plata ajutorului este mai mare decât cel efectiv înregistrat de însoțitor, acesta are obligația de a returna sumele suplimentare la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București care a efectuat plata ajutorului, în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la externarea rănitului din unitățile spitalicești din țară sau din străinătate.

  1. 6.      Obligațiile Misiunior Diplomatice/Oficiilor Consulare

– primirea cererilor şi solicitărilor prevăzute la pct.4 lit. B) şi C);
– transmiterea  cererilor şi solicitărilor în termen de 24 de ore de la primire către MMFP